Veritabanından Kullanılmayan Firma View ve Tablolarının temizlenmesi

SET NOCOUNT ON

DECLARE @i INT=1

DECLARE @SFRM VARCHAR(3)

DECLARE @EB_OF TABLE (FRMNR VARCHAR(3))

DECLARE @EB_SIL_SORGU TABLE(SN INT,SORGU VARCHAR(MAX))

WHILE @i<1000

BEGIN

IF NOT EXISTS (SELECT NR FROM L_CAPIFIRM WHERE NR=@i)

BEGIN

INSERT INTO @EB_OF (FRMNR) VALUES (RIGHT(('000'+CONVERT(VARCHAR(3),@i)),3))

END

SET @i=@i+1

END

DECLARE CRS_SOR CURSOR FOR

SELECT FRMNR FROM @EB_OF ORDER BY FRMNR

OPEN CRS_SOR

FETCH NEXT FROM CRS_SOR INTO @SFRM

WHILE @@FETCH_STATUS =0

BEGIN

INSERT INTO @EB_SIL_SORGU

SELECT

CASE WHEN TABLE_TYPE='BASE TABLE' THEN 1 ELSE 0 END AS SN,

CASE WHEN TABLE_TYPE='BASE TABLE' THEN 'DROP TABLE '+ TABLE_NAME

WHEN TABLE_TYPE='VIEW' THEN 'DROP VIEW '+ TABLE_NAME END AS SORGU

FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE

TABLE_NAME LIKE '%'+@SFRM+'%' AND (TABLE_NAME LIKE 'L[_]%' OR TABLE_NAME LIKE 'LG[_]%' OR TABLE_NAME LIKE 'LV[_]%')

ORDER BY TABLE_TYPE DESC

FETCH NEXT FROM CRS_SOR INTO @SFRM

END

CLOSE CRS_SOR

DEALLOCATE CRS_SOR

SELECT SORGU FROM @EB_SIL_SORGU ORDER BY SN,SORGU

Cari karttaki Vergi No ve TCKNO daki Enter ve Tab karakterlerini temizlenmesi

UPDATE LG_XXX_CLCARD SET

TAXNR=REPLACE(REPLACE(TAXNR,CHAR(13),''),CHAR(10),''),

TCKNO=REPLACE(REPLACE(TCKNO,CHAR(13),''),CHAR(10),'')

WHERE

TAXNR LIKE '%'+CHAR(10)+'%' OR TAXNR LIKE '%'+CHAR(13)+'%'

OR TCKNO LIKE '%'+CHAR(10)+'%' OR TCKNO LIKE '%'+CHAR(13)+'%'

XXX : Firma numarası

Hesap Planınından Silinmiş Muhasebe Hesaplarının Bağlantı Kodlarının Temizlenmesi

DELETE FROM LG_XXX_CRDACREF

WHERE ACCOUNTREF NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_XXX_EMUHACC WITH(NOLOCK))

DELETE FROM LG_XXX_ACCCODES

WHERE ACCOUNTREF NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_XXX_EMUHACC WITH(NOLOCK))

XXX : Firma Numarası

SELECT failed because the following SET options have incorrect settin ARITHABORT Hatası Alınıyor.

İşlem öncesi mutlaka yedek aldıktan sonra aşağıdaki sorguyu çalıştırıp işleminizi yeniden deneyiniz.

ALTER DATABASE [XXX]

SET ARITHABORT ON

XXX yerine LOGO veritabanı adı yazılmalıdır.

Nurtepe Mah. Alibeyköy Cad. No:9 D:1
34406 KAĞITHANE, İSTANBUL - 0212 321 81 00
erdem bilgisayar erdembilgisayar

 Online Harita

bilgi@erdenbilgisayar.com
Tel : (0 212) 321 81 00 (pbx)
Fax : (0 212) 321 81 04

"ERDEN Bilgisayar" Yandex.Haritalar'da