PaperWork, Logo® entegrasyon

PaperWork, Logo® entegrasyon eklentimiz  (Connector) sayesinde kod yazmadan Logo® ya veri gönderip alabilmektedir. Bu hazır modül ile, Logo® içerisindeki tüm fonksiyonları PaperWork’ün elektronik formundaki veriler ile kolaylıkla eşleşmektedir.

Fonksiyon Detayları İçin:  https://functionfist.erdenbilgisayar.com

FONKSİYON AÇIKLAMA
getFirmalar Firma Listesi
LCgetCalismaAlani Çalışma Alanlarını Listeler
getDonemler Mali Dönemler Listesi
getBolumler Bölümler Listesi
getIsyerleri İşyerleri Listesi
getFabrikalar Fabrikalar Listesi
getAmbarlar Ambarlar Listesi
getDovizKurlari Kur Listesi
getTicariIslemGruplari Ticari İşlemler Grup Listesi
getOzelKodlar Özel Kod Tanımları ve Açıklamaları
getTeslimatKodlar Teslimat Kod Tanımları ve Açıklamaları
setOzelKodlar Özel Kod Tanımları ve Açıklmaları Ekleme
getYetkiKodlar Yetki Kod Tanımları ve Açıklmaları
getSatisElemanlari Satış Elemanları Listesi
getBirimSetleri Birim Setleri Listesi
getMuhasebeHesapPlani Muhasebe Hesap Planı Listesi
getMasrafMerkezi Masraf Merkezleri Listesi
getProjeler Projeler Listesi
getMalzemeSinifiAgaci Malzeme Sınıf Ağacı Listesi
getMalzemeler Malzemeler Listesi
getMalzemelerByFilter Malzemeler Listesi (Arama Kelimeli)
getMalzemeMiktar Malzeme Miktarları
getMalzemeSonSatinAlma Malzeme Son Satınalma Bilgisi
getAlinanHizmetKart Alınan Hizmet Kartlar Listesi
getVerilenHizmetKart Verilen Hizmet Kartlar Listesi
getSatinalmaIndirimKart Satınalma İndirim Kartlar Listesi
getSatisIndirimKart Satış İndirim Kartlar Listesi
getSatinalmaMasrafKart Satınalma Masraf Kartlar Listesi
getSatisMasrafKart Satış Masraf Kartlar Listesi
getCariler Cari Kartlar Listesi
getSevkAdresleri Sevk Adresleri Listesi
getOdemePlanlari Ödeme Planı Kartları Listesi
getBankalar Banka Kartları Listesi
getBankaHesaplari Banka Hesap Kartları Listesi
getKasalar Kasa Kartları Listesi
getCariEkstre Cari Hesap Ekstresi
setCari Cari Kart Ekleme
setSevkAdresleri Cari Sevk Adresi Ekleme
setSatinalmaSiparisi Satınalma Sipariş Fişi Ekleme
setSatinalmaIrsaliyesi Satınalma İrsaliyesi Fişi Ekleme
setSatinalmaFaturasi Satınalma Faturası Fişi Ekleme
setSatinalmaFiyatFarkiFaturasi Satınalma Fiyat Farkı Faturası Fişi Ekleme
setSatisSiparisi Satış Sipariş Fişi Ekleme
setSatisIrsaliyesi Satış İrsaliyesi Fişi Ekleme
setSatisFaturasi Satış Faturası Fişi Ekleme
setTalepFisi Talep Fişi Ekleme
setFireFisi Fire Fişi Ekleme
setSarfFisi Sarf Fişi Ekleme
setUretimdenGirisFisi Üretimden Giriş Fişi Ekleme
setSayimFazlasıFisi Sayım Fazlası Fişi Ekleme
setSayimEksigiFisi Sayım Eksiği Fişi Ekleme
setAmbarFisi Ambar Transfer Fişi Ekleme
LCgetFaturalar Gelen E-Faturaları Listeler
LCgetFaturalarETTN Gelen E-Fatura ETTN bilgilerini listeler
LCgetFaturalarETTNfromDB Gelen E-Fatura ETTN bilgilerini LC veritabanınıdan okuyarak listeler
LCgetFaturaUBLbyETTN E-Fatura UBL bilgisini getirir
LCgetFaturaUBLbyETTNfromDB E-Fatura UBL bilgisini LC veritabanınıdan okuyarak getirir
LCsetEFaturaKabul Ticari E-Faturaya Kabul Cevabı Hazırlar
LCsetEFaturaRed Ticari E-Faturaya Red Cevabı Hazırlar
LCsetEFaturaToArsiv E-Faturayı arşive gönderir
getMuhasebeHesapBakiye Muhasebe Hesap Bakiye Bilgisi
getYetkiKoduForKPMG Muhasebe fişinde kullanılan yetki kodu bilgisi
getFatSatForSAFF Satınlama Fiyat Farkı Faturası ile Alış Faturalarını bulma
runSQLQuery SQL Sorgu Çalıştırma
getMalzemeGirisler Ambar Bazında Mazleme Giriş Miktar ve Tutarları
getMOFaturaListe E-Fatura olmayan Satınalma Faturalarının listesi
getMOFaturaSatirlari Fatura satırları listesi
updMOFaturaDIN Fatura Döküman İzleme No alanını günceller
updMOFaturaOK Fatura Özel Kod alanını günceller
updMOFaturaSatirMuhKod Satınalma Faturalarının satır muhasebe kodlarını günceller
getE-FaturaUBL-HTML E-Fatura UBL ve HTML bilgisini getirir
setMasrafMerkezi Masraf Merkez tanımı kartını ekler
setMuhasebeHesabi Muhasebe Hesap kartı tanımı ekler
setMalzeme Ticari Malzeme kartı ekler