Veritabanından Kullanılmayan Firma View ve Tablolarının temizlenmesi

SET NOCOUNT ON
DECLARE @i INT=1
DECLARE @SFRM VARCHAR(3)
DECLARE @EB_OF TABLE (FRMNR VARCHAR(3))
DECLARE @EB_SIL_SORGU TABLE(SN INT,SORGU VARCHAR(MAX))
WHILE @i<1000
BEGIN
IF NOT EXISTS (SELECT NR FROM L_CAPIFIRM WHERE NR=@i)
BEGIN
INSERT INTO @EB_OF (FRMNR) VALUES (RIGHT(('000'+CONVERT(VARCHAR(3),@i)),3))
END
SET @i=@i+1

END
DECLARE CRS_SOR CURSOR FOR
SELECT FRMNR FROM @EB_OF ORDER BY FRMNR
OPEN CRS_SOR
FETCH NEXT FROM CRS_SOR INTO @SFRM
WHILE @@FETCH_STATUS =0
BEGIN
INSERT INTO @EB_SIL_SORGU
SELECT
CASE WHEN TABLE_TYPE='BASE TABLE' THEN 1 ELSE 0 END AS SN,
CASE WHEN TABLE_TYPE='BASE TABLE' THEN 'DROP TABLE '+ TABLE_NAME
WHEN TABLE_TYPE='VIEW' THEN 'DROP VIEW '+ TABLE_NAME END AS SORGU
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE
TABLE_NAME LIKE '%'+@SFRM+'%' AND (TABLE_NAME LIKE 'L[_]%' OR TABLE_NAME LIKE 'LG[_]%' OR TABLE_NAME LIKE 'LV[_]%')
ORDER BY TABLE_TYPE DESC
FETCH NEXT FROM CRS_SOR INTO @SFRM
END
CLOSE CRS_SOR
DEALLOCATE CRS_SOR
SELECT SORGU FROM @EB_SIL_SORGU ORDER BY SN,SORGU

Cari karttaki Vergi No ve TCKNO daki Enter ve Tab karakterlerini temizlenmesi

UPDATE LG_XXX_CLCARD SET
TAXNR=REPLACE(REPLACE(TAXNR,CHAR(13),''),CHAR(10),''),
TCKNO=REPLACE(REPLACE(TCKNO,CHAR(13),''),CHAR(10),'')
WHERE
TAXNR LIKE '%'+CHAR(10)+'%' OR TAXNR LIKE '%'+CHAR(13)+'%'
OR TCKNO LIKE '%'+CHAR(10)+'%' OR TCKNO LIKE '%'+CHAR(13)+'%'

XXX : Firma numarası

Hesap Planınından Silinmiş Muhasebe Hesaplarının Bağlantı Kodlarının Temizlenmesi

DELETE FROM LG_XXX_CRDACREF
WHERE ACCOUNTREF NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_XXX_EMUHACC WITH(NOLOCK))

DELETE FROM LG_XXX_ACCCODES
WHERE ACCOUNTREF NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_XXX_EMUHACC WITH(NOLOCK))

XXX : Firma Numarası

SELECT failed because the following SET options have incorrect settin ARITHABORT Hatası Alınıyor.

İşlem öncesi mutlaka yedek aldıktan sonra aşağıdaki sorguyu çalıştırıp işleminizi yeniden deneyiniz.

ALTER DATABASE [XXX]
SET ARITHABORT ON

XXX yerine LOGO veritabanı adı yazılmalıdır.